helmut-w-schumacher
Mundartautor

Kölle Zweidausendzehn

Kölle Zweidausendzehn

 

 

Et Johr fing met enem ööntliche Knall aan: Em JANEWAR wollt Lindlars Hans Pitter nit,

dat Franks Jörg vun de Gröne Stadtkämmerer woodt. Dat hät wih gedon, dem ganze Rod, ävver uns klein Lück och! Ald widder su nen Brocke, dä mer verdaue moote un üvver dä ganz Deutschland der Kopp schöddelt.

 

De Bottmüll woodt opkladunjelt. Dat Efeu vun 300 Johr woodt dobei avgeresse. Dat hät ehr god gedon.

 

Noch e Urgestein: De Doof Noss, Hachenbergs Hans, trot met 84 et letzte Mol op.

 

E paar Meckerfött hatten an der Proklamationsred vun unsem neue OB jet erömzelamenteere.

Wat sollt dat? Als kölsche Imi hät dä dat för et eeschte Mol richtig god gemaht! 

 

Der Roters’ Jürgen hatt „einvernehmlich“ op der Desch gehaue: Die vier Bürgermeister krähten kleinere Autos wie vörher; die reckten och.

 

Der OB hatt unse Landesvatter för de U-Bahn an der Südbröck öm Hölp gebedde. Ävver enä, Jürgen hilft dem Jürgen nicht! Dat funge mer nit god!

 

Gigi Campi, dä kölsche Ober-Iesmann un jet mih, storv met 81 Johr.

 

De Sparkass hatt Ääns gemaht. Die wollt dat Geld vum Müllers Jupp und vun ehrem Ex-Baas, Schröders Gustav Adolf, widderhan.

 

Am Monatswähßel hatten en Rötsch kölsche Künsler met nem „Vör“-Karnevalszog gäge der

Avress vum Schauspillhuus demonstreet. Op dat Bürgerbegehren wore mer gespannt.   

 

Dann wor de nächste Katastroph do, wäge der ganz Deutschland verbasert op Kölle luurt:

Em „Dreckmond“ FEBRUAR kom alles erus: E paar Arbeider vun dä U-Bahn-Baustelle hatten tonnewies Ieser vun ehre eigene Baustelle gestolle un verklopp, wat eigentlich en de Schletzwäng gehoot! Dat sin richtige Verbrecher! De Kontrollöre vun der KVB hatten för ze kontrolleere garnit eesch hingeloot. Dat sin richtige Schlofsmötze! Jetz zidderten mer vör et Huhwasser vum Rhing, ov die Wäng ohne dat Ieser halde.

Andere Bauarbeider hatten am Weidmaat met einer Schletzwand gewaltig gefusch.

Deswäge es secher et Stadtarchiv zosammegekraach. Ganz Kölle wor wäge dä Bedröger en Oprägung. Mer hatten uns gefrog, wie dat alles bloß möglich weede kunnt!

Hätte mer die blöde U-Bahn besser doch garnit eesch aangefange!

Die bruche mer nämlich wirklich nit! Am Engk müsse mer noch Kadangks han, üvverhaup domet ze fahre. Wat es bloß us uns Vatterstadt Colonia gewoode?

 

Kuckelkorns Chress leeß der Rusemondagszog dismol öm der Weidmaat erömlaufe. Dä Zoch wor widder schön! „In Kölle gebützt“....! Et woodt ävver nit mih gebütz wie söns!

Hatt dat met däm „Glasfläscheverbodd“ ze dun, ov wore och de Leppe engefrore?

Dä Chress hatt et nächste Motto för uns: „Köln hat was zu beaten“. Wat heiß dat dann ald widder?

 

Au wih, Aanfang MÄÄZ stunnt et en der Zeidung: Wat hatt Otts Jochen dann do gemaht?

Hä hatt e Kaffeekränzche mem Schwabedissens Kathring vun de Linke gehalde.

Dodrüvver wor „singen Baas“ en Düsseldorf, et Krafts Hannelörche, un och e paar andere Genosse, ganz schön stinkig. Un de Konkurrenz met dä andere Färve revv sich met Griemele de Häng. Ävver, dat Kathringche es doch e nett Mädche ...., un mer kann nie wesse, wie et ens kütt ....!

 

Medden em Mont hatte mer et endlich hinger uns, dat bedresse Winterwedder. Mann Goddes, wat wor dat dismol för ene Winter gewäs! Drei Mont lang hatte mer em Schnei ärg gebibbert. En ganze Rötsch Blome em Gaade mohten dran gläuve, un de Diercher un de Vügelcher hatten et schwer.

 

Üvver uns größte kölsche Katastroph zick 65 Johr krähte mer jeden Dag jet Neues ze Lese.

Et Neueste wor, dat op eimol et Marlis Bredehorst vun de Gröne met singer Junge schuld sin sollt. Am Engk moot Reinarz’ Walter vun der KVB der Kopp hinhalde un singen Büggel packe. Der Neven DuMonts Alfred, unse Zeidungs-Baas, worf uns kölsche Politiker alle paar Dag singe Fruss an der Kopp un en et Gewesse. Wat holf dat all? Et „Kind“ – uns Historisch Archiv - es jo em wohrste Senn vum Wood „en de Brunne“ gefalle.

 

Ävver waadt, Üch kritt irgendwann all „Et jüngste Gereech“, esu, wie dat neue Finster heiß, wat uns Feldhoffs Nobby un de Frau Dombaumeister jetz em Südtoon vum Dömche han fähdig brasele looße!

 

Süch do: Engk Määz wor uns Angie us Berlin beim Stadt-Anzeiger. Do woren der Fred met singem Konni un Sommerfelds Franz secher stolz wie Oskar! De Frau Bundeskanzlerin saht för dat Gedöns am Waidmaat och, dat dat en Sauerei wör.

 

Aanfang APREL, am Pooschmondag, hatt Tabats Artur widder singen großen Dag: „Rund öm Kölle“. Op de Stroße gov et Ramba-Zamba vun de Zuschauer. De Lück hatten ech Pläsier. Nor blevv uns Artur op 65.000 Euro setze. Roters’ Jürgen well im demnächs helfe. Demnächs! 

 

Em Zoo woodten zwei Alpakas vun Besöker met Fooder vergeff. Lück, maht nit esu nen Mess! Üvverloot dat Föödere dä Junge un Mädcher, die jet dovun verstonn!

 

De StEB hatt uns de Levitte gelese. Wat mir Kölsche usser unsem „A-A“ esu alles tonnewies en der Abtrett werfe, dat geiht op kein Kohhugg. Och dobei sin mer Weltmeister.

 

Jetz wor der Knöddel geplatz: Et Rodhuus hatt üvver et Schauspillhuus avgestemmp. Nix weed et met enem Neue, opkladungeld weed et! Dat weed jo spannend, wat am Engk dobei eruskütt. Doför gestemmp hatten de Schwatze, de Gröne, de Brunge, de Linke, et Bürgerbündnis un „Ding Fründe“ (Wä es dat dann eigentlich?). De Rude un de Gääle woren dogäge. (Wat et en der Politik nit all för Klöre gitt!) Fuffzigdausend Kölsche wore för et Renoviere. Die andere woodten nit gefrog! Ov dat alles esu richtig es?

 

Bei dä Gelägenheit woodt klor: An der Südbröck weed dat KVB-Rühr nit verlängert! Dat gitt demnächs ene schöne Zortier do op der Stroß!

 

En Wahn do wor et op eimol ganz stell. En de Halle kunnt mer en Stechnol falle hüre, und die Arbeider han Hätzblättche gespillt. Bei dä himmlische Rauh hatten die Lück, die drömeröm wonne, endlich ens god schlofe künne, sugar am Dag. Dat log all an enem Berg, dä wigg fott am Brenne un am Stinke wor.

Em MAI woodt gewählt. Ungerm Strech log en Kölle de SPD met einundressig Prozent vörre. En zwei Wahllokale woren e paar beim Zeddel-Zälle engeschlofe.

 

Verröck op der Dom: Jetz kann mer sich sugar en ener Dudelad mem Dom un mem Rhing drop beerdige looße.

 

Av jetz gingk et dem Müllers Jupp un däm aale Sparkasse-Baas, Gustav-Adolf Schröder, wäge däm Beratervertrag an et Fell. Avwaade, wat dobei eruskütt.

 

Om Iis vum Henkelmännche leef de ganze Welt Schlettschohn. Am Engk woodten uns Deutsche Junge Vierte.

 

Och Handball han se em Henkelmännche gespillt, ävver för nen Appel un e Ei.

 

Em Zolonische Gaade wor schwer jet loss. De Krokodile han met de Nilpääder em Pagels Döres singem neue Hippodom Nohlaufe gespillt.

 

Em JUNI woodt et Wedder god, un doför gov et am Brüsseler Platz ens widder Rabatz.

Et Scho-Antwerpes Elfi un uns Kilpse Bäätes hatten naachs do versook, met dä dausend Kääls un Fraulück üvver Röckseech zo klaafe. Dat woodt ävver nix.

 

Ald widder ens hatt sich Lindlars Hans Pitter für et selve Gedöns gerührt: Hä hatt jet dogäge, dat et Rodhuus et Klugs Gaby us Wesel als uns neu Kämmerin benenne wollt, weil dat met de Vuvuzelas ald fröhziggig erusgetröt woode wor.

 

Der Hugo Stehkämper wor gestorve. Däm Professor han mir Kölsche vill ze verdanke.  

Hä wor fröher der Baas vun unsem kapodde Historische Archiv un späder zuständig för die drücksehn Bänd „Geschichte der Stadt Köln“. Dat muss jetz der Werner Eck wiggermaache. Dä es jo och ene Professor.

 

Der Zolonische Gaade kräht för si 150-jöhrig Jubiläum en aal Ieserbahn-Lokomotiv geliehnt. Dat wor der jo en Attraktion för uns Pänz.

 

Ens jet, wat mer gään hööt un lies: de Bürgergesellschaff hatt doför gesorgt, dat der „Drüge Pitter“ am Dom em JULI om Roncalliplatz widder sprudele kunnt. Unse Dompropst, Dr. Norbert Feldhoff, hatt sich gefreut, dä sähne ze künne. Un der Ludwig Sebus meint dobei,

dat sich der „Drüge Pitter“ un der „Decke Pitter“ ovends Anekdötcher vun Kölle verzälle.     

 

Wägen der Foßballweltmeisterschaff en Afrika log och Kölle unger „Schwatz-Rud-Gold“. Mir Kölsche wore mem Podolski un singer Fründe am Engk ärg zefredde.

 

Et Schwemmbad en Müngersdörp wor opkladunjelt. Un koot vörher wor der aale Baas vun dä Schwemmmeister, der Papa Domgörgen, gestorve. Dä hatt secher gewaadt, bes si Stadion fähdig wor. Dä wor en de sechsiger Johre do en Institution. Ohne dä leef em Stadion nix.

 

Am Rhing, zwesche Hohenzollern- un Zoobröck,  gov et de zehnte Kölsche Leechter. Dat wor ens widder jet för’t kölsche Hätz.

Esu wie mir Kölsche hatten och de Fesch un de Ente em Ööcher Weiher wäge dä bestusste Sommerhetz kein Luff mih kräge un ene ganze Püngel wor doför kapoddgegange. Dat wor der jo e Drama met dä Diere.

 

Em AUGUSS hatt Hellenkempers Hansgerd widder ens Pläsier. Hä hatt met singer Junge vum RGM op der Schäl Sick an der Baustell vun dä decke Trapp am Rhingufer en Düx och   Fundamente vum aale römische Kastell gefunge. Un unger’m Rocalliplatz fungen se nen Keller vun der aale Kardinals-Palz usem eeschte Johrdausend; schön!        

 

Feldhoffs Nobby, unse Dompropst, meinten, dat de Stadt zowinnig för der Dom dät.

Do künne mer jo ens drüvver nohdenke.

 

Et Regierungspräsidium hatt nen neuen Baas kräge:de Frau Regierungspräsidentin Gisela Walsken. E Mädche us dem Ruhrpott. Un fröher us Kölle. Na dann: Hätzlich willkumme!

Lindlars Hans-Pitter hatt wäge dä neue Klöre Rud un Grön en Düsseldörp un Kölle singen Püngel packe müsse. Schad, mer hatten uns grad an in gewennt, do wor hä ald widder fott!

 

Auwih! Uns Frau Dombaumeister kritt noch e paar grau Hoore mih. Der Dom es am  zerbrösele, weil sich die ungerschiedliche Stein nit metenander verdrage. Su wie en de beste Famillie.

 

Em SEPTEMBER fierten de Bläck Fööss am Dom ehr Veezigjöhrig Jubiläum. Do wor schwer jet loss. Metzgers Marc, der „Blötschkopp“, kunnt de ganze kölsche Ungerhaldungshotvolee begröße, vum Fastelovend bes FC.

Och  der Ludwig Sebus kom grateleere. Dä woodt am 5. Nüngte 85 Johr jung. Wat hät dä Jung uns ald vill Pläsier gebraht! Un hä kann nit domet ophüre. Hä spillten och noch Thiater.

 

Do wore mer ävver verbasert: Hellenkempers Hansgerd, unse langjöhrige Baas vum RGM, ging in Rent. Schad; si Hätz hängk doch selver an singem Museum; un hä hät singen Brasel do esu god gemaht, dat hä för uns gään noch jet blieve künnt.   

 

Wat wor dat dann: Bei dä Neue, die am Köln-Kai engetrocke sin, gitt et e paar, die et schön finge, wann de Scheffe om Rhing hin un her fahre, die ävver nit welle, dat die bei inne an de Föß aanläge. Die beworfe die Scheffer met Tomate un Eier. Dat darf doch wall nit wor sin! Wie beklopp kann mer eigentlich sin?

 

Baaah: En Roggendörp hatt et gestunke, dagelang, un wie! Do wor ne Tankwage met Pipi un Kaka vun holländische Säu explodeet! „Ach do Sch....!“ Dat wor der jo en Biesterei! Dat blevv en alle Retze hänge. Do hatten die Junge vun Neuhoffs Stephan, däm kölsche Feuerwehrbaas, richtig jet för ze putze. Su en Sauerei!

 

Et Domforum woodt widder opgemaht. Dat hatten se met vill Wieß richtig schön opkladunjelt. Dodrüvver freuten sich och Hinz’ Schorch un sing Mädcher.

 

En ganze Bagasch us Kölle wor för de Weltausstellung noh China gefloge. Roters’ Jürgen hatt Schrammas Fritz, nen ganze Püngel Rud Funke un de Höhner metgenomme; die hatten do esugar Chinesisch gesunge. Die Chinese bützen jo met de Nase. Ävver, dat die Kölsche Funke met ehre Föttcher bütze, un dann och noch die Kääls, do mooten die Chinaminsche dann doch jet verbasert luure. Egal, dat ganze Schmölzche hatt do vill Pläsier.

 

Em OKTOBER gov et fiese Knies wäge dem Schütte’s Sven un singer Archäologische Zon un däm Jüdde-Museum vörm Rodhuus. Hä hatt der Hellenkempers Hansgerd vum RGM kritiseet un däm et Bundesverdeenskrütz nit gegönnt. Dodrüvver wore all andere Museumsdirektore schwer suur un dodrüvver widdereröm Quanders Schorch verbasert.

 

Op der Cäcilliestroß am Nüümaat woodten endlich die zwei Musee opgemaht, op die mer met däm adige Loch esu lang gewaadt hatte; et Rautenstrauch-Joest-Museum un et Schnütgen-Museum. Do han vill Lück vum lange Waade en der Schlang Plattföß kräge.  

 

Weil die Rampe baaschte künnte, hatt Harzendorfs Klöös för decke Brummer de Zoobröck zogemaht. Die mooten sich jetz durch de Stroße op der Schäl Sick quetsche. Dat hät denne garnit geschmeck.       

 

Pagels Döres hatt 160 Zoo-Baase us aller Welt bei sich bei gerofe för met denne üvver all Diere en de Zolonische op der ganze Ääd ze klaafe.

 

Jetz moot in Zint Apostel dä nette Pastur, Biskupeks Chress, sing Schöfcher allein losse. Meisners Jochen hatt in en de Provinz versatz. Dat kunnt keiner esu richtig verstonn.   

 

Dä! Jetz wor et ald widder passeet! Der FC wor wie de Haie op de letzte Plaatz avgerötsch un hatt ald widder nen Trainer erusgeschmesse. Wat es nor us däm Verein gewoode?!

 

Unse Domprops, Feldhoffs Nobby, hatt em NOVEMBER de Nas voll! Dä Junge vun uns Frau Dombaumeister, Schock-Werners Bärb, dä Steinmetze en der Dombauhött, leef bei Rähnwedder de Bröh us der Deck üvver ehr schön, neu Figure. Doför hatt hä einfach e paar decke Stein op der Roncalliplatz gestallt. Jetz komen die decke Brummer nohm Museum nit mih durch. God esu! Jetz maht Newelings Gerd vun der Stadt e Geseech wie sibbe Dag Rähn.

 

Der Walter Volmer us Pesch, der Ex-Baas vun all kölsche Kripo-Lück, wor en Nehl mem Fahrrad dudgefahre woode. Hä wor ene ganz prima Kääl gewäs, för sing Famillisch, för uns Pescher Elisabeths-Kirch, för sing Lück bei der kölsche Polizei un för ganz Kölle.

 

Der Patrick Adenauer un der Paul Bauwens-Adenauer vun der Kölner Grün Stiftung krähten dies Johr der Ohrenorden vun der Bürgergesellschaff. De Laudatio heelt unse Feuerwehrs-Baas, Neuhoffs Stephan.  

 

Un luuter woren se sich em Rod wigger üvver de U-Bahn an der Südbröck am Verkamesöle. Avwaade, wat dobei am Engk eruskütt. Dat weed spannend!

 

Am Verkamesöle woren se sich och bei der Zeidung. Der Konstantin Neven DuMont hatt zevill gesaht, do hatt singen Papp de Nas voll un dä metsamp singem Büggel vör de Dör gesatz.

 

Der Baas vun der kölsche SPD, Otts Jochen, hööt en Kölle op un setz jetz beim Hannelörche en Düsseldörp. Viellleich kann hä do mih för sing Heimat dun; dat wör schön.       

 

Am Monatsengk gov et beim FC der nächste Knall: Do hatten se Meiers Michel dann doch erusgeworfe. Weil dat FC-Völkche dat esu wollt. Wann Kremers Franz wöss, wat bei „singem“ FC zigg Johre alles esu kromm läuf, dä dät sich em Grav erömdrihe. 

 

E paar Dag späder, em DEZEMBER, hatt „Rud un Wieß, wir lieben Dich“, singer suure Fans ens widder Honig öm de Muul geschmiert. Overath un Co. han Finkes Volker engekauf. Domet wor et dann eesch ens widder god.     

 

Speers Bäätes, der Masterplan-Baas, kräht vum Adenauers Konrad der Hanns-Schaefer-Preis.

Weil en Kölle luuter de Kass leddig es, gingk em Kölnische Stadtmuseum de Heizung kapodd. Do krähten däm sing zwei Baase, der Dr. Mario Kramp, und der Dr. Michael Euler-Schmidt, em wohrste Senn vum Wood kahl Föß.

 

Unse OB, Roters’ Jürgen, jöckten koot vör Chressdag en et Hellige Land. Hä nohm die zwei Nobbys, unse Alt-OB, Burgers Nobby, un unse Dompropst, Feldhoffs Nobby, met, un se schrömten alle drei för enen Domstein us Kölle wie de Hellige drei Künnige noh Bethlehem. Viellleich krähten se do beim Jesuskind ävver och en Privataudienz wäge däm leere kölsche Stadtbüggel.    

 

Am Engk vum Johr noch ene Schock för uns Kölsche: Der Dom es geschrump! Se hatten in noch ens gemesse. Wor dä etwa en de letzte Johre vör luuter Sorge öm si Colonia en de Knee gegange ov hatt hä Plattföß kräge?

 

Op eimol wor Zweidausendzehn vörbei. Dat gingk ävver ens widder flöck.

 

 

Helmut Schumacher